Kataszteri továbbképzési szakirányú szak

Képzési és kimeneteli követelmények

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése

Kataszteri szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

Kataszteri szakmérnök

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki

4. A felvétel feltétele

Legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett építőmérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, műszaki földtudományi vagy földmérő és földrendező mérnöki oklevél.

5. A képzési idő: 4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

7. A képzés során megszerezhető kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a következő ismereteket

 • a digitális kataszteri adatbázisok kialakítása és üzemeltetése,
 • adatkezeléssel és adatelemzéssel összefüggő ismeretek,
 • humán és műszaki területek speciális rendszerfelépítése,
 • kataszteri informatikai rendszerek,
 • ingatlanfejlesztési- és nyilvántartási ismeretek,
 • korszerű minőségbiztosítási módszerek használata.

A képzéssorán a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg

A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok, vizsgálatok ellátására, többek között

 • a kataszteri, ingatlan-nyilvántartási szakterületen jelentkező tematikus adatgyűjtési és adatfeldolgozási problémák megoldására,
 • az önkormányzati területen dolgozó rnérnökök a szakterületükön jelentkező kataszteri problémák megoldására,
 • minőségbiztosítási eljárások kidolgozására.

A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek

 • a kataszteri szakterület összetettségéből adódó interaktív látásmód,
 • elemző, problémamegoldó képesség,
 • megfelelő tárgyalási készség,
 • kapcsolat- és konszenzusteremtő készség.

A szakember a szakképesítés, továbbképzés elvégzését követően elhelyezkedhet illetve munkát végezhet az alábbi területeken

 • Állami és önkormányzati intézményeknél, ahol a kataszteri informatika alkalmazására szükség van.
 • Műszaki és természettudományi közép- és felsőfokú oktatási intézményekben.
 • A település-tervezéssel, üzemeltetéssel foglalkozó hazai és nemzetközi társaságoknál.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei

Ismeretkörök Kreditérték
Matematika 10-14 kredit
Geoinformatika, Térinformatika 20-24 kredit
Korszerű adatnyerési eljárások 16-20 kredit
Ingatlanfejlesztés, Ingatlan-nyilvántartás 14-18 kredit
Minőségbiztosítás, Igazgatás 18-22 kredit
Adatbáziskezelő rendszerek 12-16 kredit
Menedzsment 6-10 kredit

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

Képzési program

1. A képzésért felelős kar

 • Debreceni Egyetem  Műszaki Kar

2. A szakért felelős oktató

 • Dr. Varga Zsolt egyetemi docens, DE MK Építőmérnöki Tanszék

3. Képzési cél

Olyan speciális és naprakész ismeretekkel rendelkező okleveles szakmérnökök képzése, akik mérnöki szakképzettségük és felsőfokú szakismereteik birtokában folytatott eredményes mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek a kataszteri, ingatlan-nyilvántartási szakterületen jelentkező tematikus adatgyűjtési és adatfeldolgozási problémák megoldására, az önkormányzati területen dolgozó mérnökök a szakterületükön jelentkező kataszteri problémák megoldására, minőségbiztosítási eljárások kidolgozására.

4. A képzés formája

 • Levelező oktatás

5. A képzés szerkezete

A képzés 4 féléves. Félévenként 6 alkalommal, konzultációnként 2 napon keresztül történik az oktatás. A tantervi háló alapján látható, hogy összesen a teljes kurzusra vetítve 360 elméleti és gyakorlati órában részesülnek a hallgatók (ebbe beletartoznak a diplomaterv készítésére, illetve konzultálásra szánt órák is). Az egy konzultációra eső tanórák száma egy szemeszterben sem haladja meg a 12 órát, átlagosan 11,25 óra.

6. A képzés módszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – aláírások és félévközi jegyek megszerzéséből, valamint kollokvium letételéből, záróvizsgából, szakdolgozat elkészítéséből és annak védéséből tevődik össze. 

7. Tanterv 

A képzésben résztvevők számára összefoglaló táblázatban, ill. tantervi hálóban tüntettük fel a tantárgyak megnevezését, a szemeszterekre eső óraszámokat, a megszerezhető kreditek értékeit, a számonkérés módját valamint a tárgyak NEPTUN kódjait.

8. A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott diplomaterv elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A diplomaterv

A diplomaterv olyan, konkrét szakterületen adódó kataszteri szakmérnöki feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és ¬kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával - a belső és külső konzulensek irányításával - egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomatervvel igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a szakmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a diplomamunka terjedelme 40-60 oldal és a rajzi munkarészek.

A Záróvizsgára bocsátás feltétele

 • 120 kredit megszerzése a tantervben előírt módon, melyből 10 kredit a diplomaterv
 • a diplomaterv elkészítése, benyújtása, és annak tanszéki elfogadása.

A Záróvizsga részei

 • adiplomaterv kidolgozásának ismertetése 8-10 perces prezentáció keretében,
 • adiplomaterv megvédése a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdések megválaszolásával,
 • szóbeli vizsga az intézmény tanterve által meghatározott tantárgyakból.

A Záróvizsga eredménye

A Záróvizsga Bizottság által a diplomatervre – annak megvédése eredményeként – adott érdemjegy, valamint a szakmai szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

Az oklevél minősítése alapjául szolgáló számítás módja

A Záróvizsga Bizottság által a diplomatervre – annak megvédése eredményeként – adott érdemjegy, valamint a szakmai szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

9. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje

A Kataszteri szakmérnök szakirányú továbbképzési szak tantervében található tárgyak ismeretanyaga és azok elsajátítására szolgáló módszertani eszközök nem szerepelnek a bemenetet biztosító alapképzési szakok programjaiban. Ennek alapján az előző tanulmányokban elsajátított ismeretanyagok ennek a követelménynek csak részleteiben felelhetnek meg, ezért a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok nem számíthatóak be.

 

A képzés költsége: 200.000 Ft/félév

 

Kataszteri szakmérnök szak tematika

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 22. 11:16